Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.rumeurs.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen kun je een mail sturen naar: [email protected]

Artikel 1 – Algemeen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website.
3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.
5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Het Platform

1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij de aangegeven branches hun diensten aan kunnen bieden. (de “Dienst”)
2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.
3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker dienen jullie dit conflict zelf op te lossen.

Artikel 3 – Gebruiksregels van de Website

1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie; en
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.
5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt kun je een bericht sturen naar [email protected]

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 5 – Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• jouw account te verwijderen; en
• onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 6 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 7 – Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:
1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 9 – Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 10 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
– niet-exclusief;
– kosten- en rechtenvrij;
– overdraagbaar;
– wereldwijd.
2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
3. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Gelderland bevoegd om over het geschil te oordelen.